organization

Політика захисту навколишнього середовища
ХКП “Спецкомунтранс”- міське комунальне підприємство у сфері поводження з побутовими відходами у місті Хмельницький, визнає найважливіше значення охорони навколишнього середовища в підприємницькій діяльності та прагне постійно вдосконалювати систему екологічного менеджменту компанії.
Захист навколишнього середовища є невід'ємною частиною фінансової та операційної діяльності підприємства та є основним засобом досягнення стратегічних цілей.
Тому підприємство має намір підтримувати і просувати всі дії, адресовані працівникам, клієнтам, постачальникам, представникам міської влади, спрямованим на досягнення найвищих стандартів захисту навколишнього середовища.
Екологічні цілі, яким ХКП “Спецкомунтранс” надає першочергове значення, є:

 • захист навколишнього середовища та запобігання пошкодження навколишнього середовища шляхом застосування найкращих практик та інструкцій з експлуатації, які мають якнайменше вплив на навколишнє середовище;
 • визначення та оцінка екологічних аспектів діяльності підприємства, а також з'ясовування аспектів, які мають значний вплив на навколишнє середовище;
 • застосовування найвищих екологічних стандартів, де це можливо.

Підприємство прагне досягти цих цілей шляхом:

 • розробка та впровадження системи екологічного менеджменту, що відповідає вимогам, викладеним у стандарті ISO 14001;
 • встановлення, впровадження та підтримка екологічних цілей та завдань;
 • забезпечення наявності ресурсів (людських, технічних та фінансових) для розробки та впровадження системи екологічного управління;
 • сприяння створенню культури захисту навколишнього середовища на підприємстві відповідно до заявлених цілей;
 • підготовка працівників з екологічних питань;
 • виявлення та планування дій, спрямованих на усунення, зменшення та / або контроль впливу на навколишнє середовище;
 • забезпечення раціонального та сталого використання природних ресурсів (наприклад, води, енергії та сировини);
 • забезпечення захисту довкілля, соціального розвитку та поваги до культури місцевих громад;
 • розповсюдження Політики Захисту Навколишнього Середовища підприємства всім співробітникам та зацікавленим сторонам.

Всі працівники ХКП “Спецкомунтранс” несуть безпосередню відповідальність за застосування цієї Політики.
Компанія буде нести відповідальність за перевірку та вдосконалення цієї Політики та її реалізацію.
Директор ХКП “Спецкомунтранс”

Зімін Олександр Леонідович


Environmental Protection Policy
Khmelnytskyi Communal Enterprise “Spetskomuntrans” – local communal enterprise in the area of household waste disposal in Khmelnytskyi, recognizes the utmost importance of environmental protection in business activities and pursues the objective of continuously improving the company’s environmental management system.
Environmental protection is an integral part of company’s financial and operative performance and is a prime means for reaching strategic goals.
The company therefore intends promote all actions addressed to Employees, Clients, Suppliers, Authorities Parties aimed at reaching the highest environmental protection standards.
The environmental protection objectives to which Khmelnytskyi Communal Enterprise “Spetskomuntrans” attributes the utmost importance are:

 • to protect the environment and to prevent environmental damage by applying good practices and operating instructions which have as little impact as possible on the environment;
 • to identify and to assess environmental aspects of company’s activities, to ascertain those aspects that have significant impact(s) on the environment;
 • to apply the strictest standards wherever possible.

The company aims at reaching these objectives by:

 • developing and implementing environmental management system which complies with the requirements stated in ISO 14001;
 • establishing, implementing and maintaining environmental targets and objectives;
 • guaranteeing the availability of resources (human, technical and financial) for developing and implementing the environmental management system;
 • promoting an environmental protection culture within the company in line with the stated objectives;
 • training employees on environmental issues;
 • identifying and planning operations to avoid, reduce and/or control environmental impacts;
 • ensuring a rational and sustainable use of natural resources (e.g. water, energy and raw materials);
 • guaranteeing nature protection, social development and respect for the culture of the local communities;
 • circulating the company’s Environmental Protection Policy to all members of staff and interested parties.

All KCE «Spetskomuntrans» employees are directly responsible for applying this Policy.
The company will be responsible for reviewing and improving this Policy and its implementation.
Director of Khmelnytskyi Communal Enterprise “Spetskomuntrans”
Zimin Oleksandr Leonidovych