organization

Політика охорони здоров'я та безпеки праці
ХКП “Спецкомунтранс”- міське комунальне підприємство у сфері поводження з побутовими відходами у місті Хмельницький, визнає найважливіше значення охорони здоров’я та безпеки праці працівників та третіх сторін при виконанні всіх заходів у межах його приміщень та територій. У зв'язку з цим підприємство має намір активно сприяти в своїх оперативних підрозділах ініціативам, адресованим співробітникам, клієнтам, постачальникам, органам влади та зацікавленим сторонам, спрямованим на досягнення найвищих стандартів охорони здоров'я та безпеки праці.
Цілі охорони здоров'я та безпеки праці, яким ХКП “Спецкомунтранс”- надає важливе значення:

 • усунення або зменшення до мінімуму ризиків виникнення інцидентів, завдяки застосуванню системи профілактики та захисту протягом усієї операційної діяльності, згідно з принципом запобігання будь-яким інцидентам;
 • дотримання законодавчих вимог та інших вимог, підписаних та / або прийнятих компанією, і застосування найсуворіших стандартів, де це можливо;
 • захист здоров'я працівників та третіх осіб, на яких впливає діяльність підприємства;
 • захист майна як компанії, так і третіх сторін.

Компанія прагне досягти цих цілей шляхом:

 • забезпечення належного рівня підготовки всіх зацікавлених сторін щодо охорони здоров’я та безпеки праці;
 • залучення та активна участь працівників;
 • використання ефективної системи внутрішньої комунікації для забезпечення інформацією про здоров'я та безпеку кожного, хто бере участь у діяльності підприємства;
 • забезпечення наявності ресурсів (людських, технічних та фінансових) для розробки та впровадження системи управління охороною здоров’я та безпеки праці;
 • визначення ролей, завдань та відповідальності працівників пов’язаних з питаннями політики;
 • впровадження ефективної системи управління охороною здоров’я та безпеки праці на всі види діяльності;
 • постійно вдосконалювати систему управління охороною здоров’я та безпеки праці, періодично переглядаючи показники ефективності, відповідно до принципів управління підприємства та діючих галузевих стандартів.

Всі працівники ХКП “Спецкомунтранс” несуть безпосередню відповідальність за застосування цієї Політики.
Компанія буде нести відповідальність за перевірку та вдосконалення цієї Політики та її реалізацію.
Директор ХКП “Спецкомунтранс”

Зімін Олександр Леонідович


Occupational Health & Safety Policy
Khmelnytskyi Communal Enterprise “Spetskomuntrans” - local communal enterprise in the area of household waste disposal in Khmelnytskyi, recognizes the utmost importance of occupational health and safety protection of employees and third parties during the performance of all activities within its premises. The company therefore intends to actively promote, in its operating units, initiatives addressed to Employees, Clients, Suppliers, Authorities and interested Parties aimed at reaching the highest health and safety standards.
The Health and Safety objectives to which Khmelnytskyi Communal Enterprise “Spetskomuntrans” assigns the utmost importance are:

 • to eliminate or to reduce to minimum the risk of incident adopting a prevention and protection system during all operating activities, according to the principle that all incidents may be prevented;
 • to comply with applicable legal requirements and with other requirements subscribed and /or adopted by the company and to apply the strictest standards wherever possible;
 • to protect the health of employees and third parties that may be effected by company’s activities;
 • to safeguard the properties of both company and third parties.

The company aims at reaching these objectives by:

 • ensuring an adequate level of training to all interested parties in relation to occupational health and safety;
 • involvement and active participation of workers;
 • using an effective internal communication system to ensure health and safety information to everyone involved in company activities;
 • guaranteeing the availability of resources (human, technical and financial) for developing and implementing the occupational health and safety management system;
 • defining roles, tasks and responsibilities of employees in relation to Policy’s issues;
 • implementing an effective occupational health and safety management system applied to all compony activities;
 • continuously improving the company’s occupational health and safety management system by periodically reviewing performance indicators, according to company management principles and to current industrial standards.

All Khmelnytskyi Communal Enterprise “Spetskomuntrans” employees are directly responsible for applying this Policy.
The company will be responsible for reviewing and improving this Policy and its implementation.
Director of Khmelnytskyi Communal Enterprise “Spetskomuntrans”
Zimin Oleksandr