Фотокопію підписаного оригінала договору від 28.01.2022 року дивіться тут.

Фотокопію оригіналу Додаткової угоди №1 змін до договору від 01.05.2023 року дивіться тут.


 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

 

м. Хмельницький                                                                            ___ __________ 20___ року

Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс», в особі директора Зіміна Олександра Леонідовича, що діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням сесії Хмельницької міської ради від 25.11.2022 року № 24 (далі - виконавець), з однієї сторони, та індивідуальний споживач, який є співвласником багатоквартирного будинку, власником одноквартирного, індивідуального (садибного) житлового будинку і приєднався до умов цього договору згідно з п. 3 цього договору (далі – споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Загальні положення

1. Цей договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг з поводження з побутовими відходами (далі – послуга) споживачу. Цей договір укладається сторонами відповідно до Закону України «Про Житлово-комунальні послуги» з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

2. Даний договір є публічним договором приєднання, який набирає чинності через 30 днів з моменту розміщення  на  офіційному сайті Хмельницького  комунального  підприємства «Спецкомунтранс».

3. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), оплата  наданої послуги, факт отримання послуги.

Предмет договору

4. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послугу відповідної якості та згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором на підставі рішень виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 13.04.2023 року №328 «Про введення в дію рішення конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу із визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади» та відповідно до Правил благоустрою території Хмельницької міської територіальної громади затверджених рішенням Хмельницької міської ради від 17.06.2022р. № 25, розроблених з урахуванням схеми санітарної очистки міста Хмельницького, та затверджених рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.03.2013р. № 223, які розміщенні на офіційному веб-сайті виконавця за посиланням https://skt.km.ua

Перелік послуг

5. Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з твердими, великогабаритними і рідкими відходами.

6. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства суб’єктам господарювання, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

7. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

Вимоги до якості послуг

8. Критерієм якості послуг  з  вивезення  побутових  відходів  є  дотримання  графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводженням з побутовими  відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

9. Вимоги до якості послуги та інша необхідна інформація за видами побутових відходів
(а саме, норми надання послуг з вивезення побутових відходів (рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади» від 22.07.2021 року № 723), схема надання послуги (контейнерна чи безконтейнерна), місткість та приналежність контейнерів, графік вивезення тощо) розміщуються на веб-сайті виконавця за посиланням https://skt.km.ua

Права та обов'язки споживача

10. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством  і  умовами договору;

2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з  побутовими  відходами,  загальну  вартість  місячного  платежу,  структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів. Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити виконавця» цього договору у строк визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

3) відшкодування збитків, завданих  його  майну,  шкоди,  заподіяної  його  життю  або здоров'ю в наслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні  послуг  протягом  п'яти робочих днів з моменту звернення споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності  в  житловому  приміщенні (іншому об'єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад  30  календарних  днів  за умови  документального  підтвердження  такої відсутності (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання, тощо);

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складання та підписання актів-претензій  у  зв'язку  з  порушенням  правил  надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації  про  проведені  виконавцем  нарахування плати за послуги (з розділом за періодами та видами нарахувань) та отримані від  споживача платежі;

11. Споживач зобов'язується:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з  отриманням послуг, що виникли з його вини;

2) оплачувати в установлений договором  строк  надані  йому  послуги  з  поводження  з побутовими відходами;

3) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

4) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги, сплачувати пеню в  розмірі, встановленому відповідно до пункту 24 цього договору;

5) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об'єкта  нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача  протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

6) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

7) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, створювати умови для вільного доступу до місць збирання відходів;

8) обладнати вигрібні ями (при наявності) згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів.

Права та обов'язки виконавця

12. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, забезпечувати  утримання  у  належному  санітарно-технічному стані вигрібних ям (при наявності);

2) вимагати від споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

3) припинити/зупинити надання послуг у разі їх не  оплати  або  оплати  не  в  повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім  випадків,  коли  якість та/або кількість таких послуг не відповідає умовам договору;

5) вимагати від споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

7) отримувати інформацію  від  споживача  про  зміну  власника  житла (іншого об'єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які фактично  проживають  у житлі споживача.

13. Виконавець зобов'язується:

1) забезпечувати своєчасність  надання,  безперервність  і  відповідну  якість  послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи  та  умовами  договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до  національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із  споживачем  договори  про  надання  послуг  з  визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку та публікувати на власному веб-сайті необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного  платежу,  структуру  ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів, щомісячні обсяги зібраних побутових відходів (за типами що збираються), щомісячні обсяги передані різних видів побутових відходів іншим суб’єктам господарювання на місцях видалення відходів або об’єктів оброблення та утилізації відходів з наведенням коду операції поводження з відходами відповідно до наказу Держстату від 23 січня 2015 року № 24 «Про затвердження переліків категорій, груп відходів і операцій поводження з відходами»;

4) розглядати у визначений законодавством  строк  претензії  та  скарги  споживачів  і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках,  визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у  строки,  встановлені  законодавством;

6) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання в не повному обсязі або невідповідної якості, а також сплачувати неустойку (штраф) у розмірі встановленому відповідно до пункту 24 цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у  зв'язку  з  порушенням  порядку  надання послуг;

8) своєчасно та власним  коштом  проводити  роботи  з  усунення  виявлених  неполадок, пов'язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з  побутовими відходами відповідно до вимог чинного законодавства України;

10) перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у  разі перебування їх у власності виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих  відходів протягом однієї доби з моменту його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення,  а також невідкладно проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження  у спеціально обладнаний для  цього  транспортний засіб. 

Ціна та порядок оплати послуг

14. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:

плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу надання послуг, визначених відповідно до законодавства;

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України.

15. Згідно з рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.05.2021р.
№ 498 «Про встановлення Хмельницькому комунальному підприємству «Спецкомунтранс»  тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами», тариф на послугу з поводження з  1 кубічним метром  відходів становить:

тверді побутові відходи (для споживачів, які користуються контейнерами на контейнерних майданчиках в місцях загального користування)

121,43 грн за 1 м3

тверді побутові відходи (для споживачів, які самостійно утримують контейнери та контейнерні майданчики)

98,27 грн за 1 м3

великогабаритні побутові відходи

461,49 грн за 1 м3

рідкі побутові відходи

192,98 грн за 1 м3

Вартість   послуги        з   поводження    з   побутовими  відходами  для  мешканців    м. Хмельницького за одну особу в місяць (без врахування плати за абонентське обслуговування):

  • для споживачів послуг у будинках з функціонуючим сміттєпроводом та споживачів, які самостійно утримують контейнери та контейнерні майданчики:

за індивідуальними договорами у багатоквартирних будинках

24,59 грн

у будинках приватного сектору з присадибною ділянкою

27,56 грн

  • для споживачів послуг, які користуються контейнерами на контейнерних майданчиках в місцях загального користування:

за індивідуальними договорами у багатоквартирних будинках

29,30 грн

у будинках приватного  сектору з присадибною ділянкою

32,93 грн

- Плата за абонентське обслуговування (на одного абонента за індивідуальними договорами у багатоквартирних будинках)  становить   4,14 грн в місяць.

      Вартість  послуги з поводження  з  побутовими відходами  для мешканців населених пунктів Хмельницької територіальної громади, крім м. Хмельницького за одну особу в місяць(без врахування плати за абонентське обслуговування):

за індивідуальними договорами у багатоквартирних будинках

20,50 грн

у будинках приватного  сектору з присадибною ділянкою

23,42 грн

- Плата за абонентське обслуговування (на одного абонента  за індивідуальними договорами у багатоквартирних будинках)  становить   4,14 грн в місяць.

16. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Плата за послугу та за абонентське обслуговування нараховується щомісяця. Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку за платою за абонентське обслуговування завжди збігається з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

17. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватись на паперовому носії, в електронній формі та/або за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

18. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, що є граничним строком внесення плати за спожиті послуги.

19. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, плата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або зазначений споживачем розрахунковий період або за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі відсутності такої заборгованості – в рахунок майбутніх платежів споживача, починаючи з найближчих до дати здійснення платежу розрахункових періодів.

Виконавець не має права зараховувати плату за послугу в рахунок погашення пені, нарахованої споживачу без згоди споживача.

20. У разі, коли споживач не повністю вніс плату виконавцю за розрахунковий період, а також, коли виконавець здійснює зарахування переплати в рахунок заборгованості за минулі періоди або в рахунок майбутніх платежів споживача, отримані від споживача кошти зараховуються :

у першу чергу – в рахунок плати за послугу;

у другу чергу – в рахунок плати за абонентське обслуговування.

21. Споживач не звільняється від оплати послуги, інших платежів, визначених відповідним договором про надання послуг, отриманої ним до укладення цього договору.

Відповідальність сторін за порушення  договору

22. Сторони несуть відповідальність за  порушення  договору  відповідно  до  статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

23. У разі ненадання або надання послуг  не  в  повному  обсязі,  зниження  їх  якості, споживач викликає виконавця послуг  (його представника)  для  перевірки  кількості  та/або якості наданих послуг.

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

Акт претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2018 року № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управлінням багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг» (Офіційний вісник України, 2019 року, №4, ст.133).

24. У разі несвоєчасного здійснення платежів, споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може  перевищувати  100  відсотків  загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого  робочого  дня,  що  настає  за  останнім  днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості, виконавець  здійснює перерахунок вартості послуг, а також сплачує  споживачеві штраф у розмірі 0.01 відсотка середньодобової вартості споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12- за фактичний час споживання послуги), за кожен день ненадання послуг, надання їх в неповному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварії або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Аварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям.

Порядок і умови внесення змін до договору, зокрема щодо ціни послуги

25. Виконавець має право вносити зміни до договору. У разі внесення виконавцем змін до договору, крім зміни ціни договору, такі зміни вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення цих змін на  офіційному веб-сайті виконавця за посиланням https://skt.km.ua

Інформування споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу здійснюється виконавцем в порядку, затвердженому Мінрегіоном.

26. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну ціни/тарифу, норм на  послуги, виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживача, з посиланням на рішення відповідних органів, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті виконавця.

У разі зміни ціни/тарифу, норм протягом строку дії договору, новий тариф застосовується з моменту  їх введення в дію. Виконавець зобов’язаний внести відповідні зміни до договору шляхом розміщення нової редакції договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця за посиланням https://skt.km.ua

Форс-мажорні обставини

27.  Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове  невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це  невиконання є наслідком  форс-мажорних  обставин.

28. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні  обставини, які виникли  в  результаті непередбачених сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема  пожежі,  землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна  або  військові  дії,  страйк,  блокаду.

Доказом   настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової  палати  або  іншого  компетентного органу.

Строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання

29. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем, але не раніше ніж 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

30.  Якщо за 30 днів до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

31. Дія договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову

від договору відповідно до пункту 30 цього договору;

- смерті фізичної особи-споживача ;

- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – виконавця або визнання його банкрутом.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- односторонньої відмови від договору;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі  істотного порушення  договору іншою cтороною та інших випадках, встановлених договором або законом.

32. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися не виконаними.

Прикінцеві положення

33. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються у судовому порядку.

34. Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити» виконавця цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, на поштову адресу споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

Приймаючи умови даного договору споживач дає згоду для направлення йому виконавцем повідомлення у вигляді SMS-повідомлень на  номер  мобільного  телефону  про  стан  рахунку споживача.

 

Реквізити виконавця

Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс»,

що діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням сесії Хмельницької міської ради від 25.11.2022 року № 24.

Код згідно з ЄДРПОУ 03356565

Місце знаходження: вул. Князя Святослава Хороброго, 1, м. Хмельницький, 29008

р/р № UA153204780000026001924437619

у АБ «УКРГАЗБАНК» м. Хмельницький

Номер телефону (0382) 67-18-94, 067-44-50-355

Адреса електронної пошти  skt_office@ukr.net

Офіційний веб-сайт  https://skt.km.ua,

 

        Директор                                                Олександр  Зімін