www.skt.km.ua

Дізнайтесь про стан вашого рахунку.

Для того, щоб дізнатися про стан оплати за послуги надані ХКП "Спецкомунтранс", Вам необхідно у текстове поле ввести номер вашого особового рахунку.

 

 

Новини підприємства

Бланк договору на знешкодження для юридичних осіб

2014-12-04 

                              ДОГОВІР ___ 

                ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

 

м. Хмельницький                                             "___"_________ 201__ р.

 

    Хмельницьке комунальне підприємство "Спецкомунтранс", в особі директора

Кривенчука Владислава Валерiйовича     , що діє на підставі Статуту (далі-Виконавець),
з однієї сторони, і

_____________________________________________________________________________________

 

, в особі                                                        , що діє на підставі

Статуту, (далі-Cпоживач), з другої сторони, уклали цей договір

про нижченаведене.

                                 Предмет договору

 

1. Виконавець зобов'язується надавати послуги з  захоронення  (знешкодження)  твердих

побутових відходів на міському полігоні побутових відходів, які вивезені  транспортом

Споживача, а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати  послуги  за  встановленими

тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги).

 

                                  Перелік послуг

 

2. Виконавець  надає  Споживачеві  послуги  з  захоронення  (знешкодження)  побутових

відходів  та  відходів  III  та  IV  класів  небезпеки,  які  можуть  знешкоджуватися

(захоронюватися) на полігоні побутових відходів.

3. Тип та кількість спеціальних автотранспортних засобів, необхідних для  перевезення

відходів, визначається Споживачем за погодженням з Виконавцем.

 

                    Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

 

4. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з додатком  №1  до  даного

договору.

 

                                   Оплата послуг

 

5. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

6. Послуги оплачуються готівкою або в безготівковій формі, згідно встановлених тарифів.

7. Плата вноситься в касу підприємства або на розрахунковий рахунок:

26006017015494 в ПАТ "Держ. експ.-iмп. банк" м.Хмельницький, МФО 315609.

В платіжних дорученнях Споживач повинен обов'язково вказувати  номер  договору,  дату

його підписання, призначення платежу.

8. У разі зміни вартості послуги Виконавець повідомляє не  пізніше  ніж  за  30  днів

про це Споживачеві із зазначенням причин і відповідних обгрунтувань. У разі прийняття

органом  місцевого  самоврядування  рішення  про  зміну  вартості  послуг  (тарифів),

Виконавець повідомляє про це Споживача через засоби  масової  інформації  або  шляхом

повідомлення у рахунку, виставленому для оплати. Споживач зобов'язується  здійснювати

оплату за новими тарифами з дня введення їх в дію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Стор.1

Договір № ___ від "___"_________ 201__ року

 

_______________________________/                              /              _____________________________/В.В.Кривенчук/

 

 

 

 

 

 

                            Права та обов'язки споживача

 

11. Споживач має право на:

1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення відходів,

зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати;

2) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних Виконавцем у наслідок ненадання

або надання послуг не в повному обсязі;

3) усунення Виконавцем недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту

звернення Споживача;

4) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;

5) внесення за погодженням з Виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір

плати за послуги.

12. Споживач зобов'язується:

1) сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

2) забезпечити належне збирання та зберігання відходів. При вивезенні відходів для

захоронення не допускати їх розвіювання та потрапляння у навколишнє природне

середовище, забезпечувати покриття їх поверхні брезентом або іншим покривалом чи

перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

3) не вивозити на полігон відходи, що входять до переліку небезпечних;

4) не скидати побутові відходи у контейнери для збору відходів, розміщені на території

міста.

 

                             Права та обов'язки виконавця

 

13. Виконавець має право:

1) не приймати на полігон  для  знешкодження  відходи  у  складі  яких  є  небезпечні

речовини, заборонені для захоронення на полігонах побутових відходів.

14. Виконавець зобов'язується:

1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних  норм і

правил та природоохоронного законодавства;

2) забезпечити Споживача переліком небезпечних відходів які  заборонено  вивозити  на

міський полігон побутових відходів;

3) надавати Споживачу своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг,

умови оплати;

4) відшкодувати відповідно  до  закону  та  умов  цього   договору   збитки,  завдані

споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі.

 

                Відповідальність сторін за невиконання умов договору

 

15. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим договором:

1) у разі наявності заборгованості за цим договором  Виконавець  має  право  вимагати

погашення заборгованості шляхом пред'явлення вимоги (претензії);

2) за порушення санітарного, екологічного, протипожежного законодавства Споживач несе

відповідальність згідно чинного законодавства.

16. Виконавець несе відповідальність за:

1) ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків

майну споживача, шкоди його життю чи здоров'ю;

2) невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Стор.2

Договір № ___ від "___"_________ 201__ року

 

_______________________________/                              /              _____________________________/В.В.Кривенчук/

 

 

 

 

 

 

                                 Розв'язання спорів

 

17. Спори, стосовно виконання умов договору, розв'язуються сторонами шляхом проведення

переговорів або у судовому порядку, за місцем знаходження Виконавця.

Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку

шляхом їх задоволення.

 

                              Форс-мажорні обставини

 

18. Сторони звільняються від  відповідальності  за  цим  договором  у  разі  настання

непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного  або  екологіч-

ного характеру), що унеможливлює надання послуги відповідно до умов цього договору.

 

                             Строк дії цього договору

 

19. Договір діє до ___________ року і набирає чинності з дати його укладання.

 

               Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

 

20. Зміна умов договору проводиться у письмовій  формі  за  взаємною  згодою  сторін.

21. Договір вважається таким, що продовжений ще на 1 рік, якщо за місяць до закінчення

строку його дії одна із сторін заявила про припинення його дії.

22. Дія договору припиняється у разі, коли:

- жодна із сторін не заявила про його продовження відповідно до п.21;

- закінчився строк, на який його укладено або за згодою сторін.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених  чинним  законодавством  та

цим договором.

                               Прикінцеві положення

 

23. Виконавець  має  статус  платника  податку  на  прибуток  на  загальних   умовах,

передбачених Податковим кодексом України та є платником податку на додану вартість.

24. Споживач Є платником податку                                              .

                                                                              (якого податку)

У разі будь-яких змін у  статусі  платника  податків Сторони  зобов'язані  повідомити

одна одну про такі зміни протягом 3(трьох) робочих днів з дати таких змін.

25. Усі додатки до договору є його невід'ємною частиною:

- Розрахунок обсягу і вартості послуг з вивезення побутових відходів (додаток №1).

- Перелік відходів, які заборонено вивозити на полігон (додаток №2).

26. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один  з

примірників зберігається у Споживача, другий - у Виконавця.

 

                                  Реквізити сторін

                  Споживач                               Виконавець

_________________________________            Хмельницьке комунальне підприємство

                                                      "Спецкомунтранс"

 

______________________________________     29008 м.Хмельницький, вул.Толстого, буд.1

______________________________________                

______________________________________     р/р 26006017015494

______________________________________     в ПАТ "Держ. експ.-iмп. банк" м.Хмельницький

______________________________________     МФО 315609

Код за ЄДРПОУ _________                    Код за ЄДРПОУ 03356565

ІПН №______________                        ІПН №033565622259

Св. про реєстрацію платника ПДВ __________ Св. про реєстрацію платника ПДВ 31827154

тел. ____________                          тел. 0382224148

                                   Підписи сторін

                  Споживач                               Виконавець

 

_________________________                    _________________________В.В.Кривенчук 

 

           м.п.                                      м.п.