www.skt.km.ua

Дізнайтесь про стан вашого рахунку.

Для того, щоб дізнатися про стан оплати за послуги надані ХКП "Спецкомунтранс", Вам необхідно у текстове поле ввести номер вашого особового рахунку.

 

 

Новини підприємства

Бланк договору для юридичних осіб

2014-12-04 

                              ДОГОВІР ___ 

                ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

 

м. Хмельницький                                             "___"_________ 201__ р.

 

    Хмельницьке комунальне підприємство "Спецкомунтранс", в особі директора

Кривенчука Владислава Валерiйовича     , що діє на підставі Статуту (далі-Виконавець),
з однієї сторони, і

_____________________________________________________________________________________

 

, в особі директора _____________________________________________, що діє на підставі

                                      Статуту                                       ,

                                            (назва документа, номер, коли і ким виданий)

(далі-Cпоживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

 

                                 Предмет договору

 

1. Виконавець  зобов'язується  згідно з  графіком  надавати  послуги з  вивезення  та

знешкодження  побутових  відходів, а  Споживач  зобов'язується  своєчасно  оплачувати

послуги за встановленими тарифами у строки і на  умовах, передбачених  цим  договором

(далі - послуги) на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької  міської  ради

№ 104  від  24.02.2005 р. "Про  визначення  Хмельницького  комунального  підприємства

"Спецкомунтранс" виконавцем житлово-комунальних послуг з  вивезення  та  знешкодження

твердих побутових відходів та виділення із квартирної плати (плати за утримання житла)

витрат з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів" (далі - рішення №104).

 

                                  Перелік послуг

 

2. Виконавець  надає  споживачеві  послуги  з  вивезення  твердих,  великогабаритних,

ремонтних і рідких відходів.

3. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за контейнерною схемою.

4. Для вивезення твердих відходів за контейнерною  схемою  використовуються  технічно

справні  -  контейнери місткістю  0.75 куб.метрів, що  належать Виконавцеві ,

          (кількість)

у тому числі для роздільного збирання, зокрема, таких побутових відходів:

полімерні відходи - _-_ контейнерів місткістю _-_ куб.метрів, що належать

                             (кількість)

__________--____________;

(споживачеві, виконавцеві - зазначити)

скло - _-_ контейнерів місткістю _-_ куб.метрів, що належить __________--__________;

        (кількість)                                                                              (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

папір - _-_ контейнерів місткістю _-_ куб.метрів, що належить _________--__________;

          (кількість)                                                                            (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

кольорові метали - _-_ контейнерів місткістю _-_ куб.метрів, що належать

                            (кількість)

__________--____________;

(споживачеві, виконавцеві - зазначити)

органічна речовина, що є у складі побутових відходів, - _-_ контейнерів місткістю

                                                                                       (кількість)

_-_ куб.метрів, що належать___________--___________;

                                            (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

вторинна речовина, що є у складі побутових відходів, - _-_ контейнерів місткістю

                                                                                      (кількість)

_-_ куб.метрів, що належать___________--___________;

                                            (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

небезпечні відходи у складі побутових відходів, - _-_ контейнерів місткістю

                                                                              (кількість)

_-_ куб.метрів, що належать

______________________________________---___________________________________________.

 (назва та місцезнаходження підприємства, що одержало ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)

Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою 3 07:00 до 23:00 години.

5. Для вивезення твердих відходів за  безконтейнерною  схемою  Споживач  зобов'язаний

з   -   до   -   год. та/або з _-_ до _-_ год. виставити у місцях, погоджених з

Виконавцем, закриті ємкості з відходами місткістю не більш як 0.12 куб.метра.

6. Для збору великогабаритних і ремонтних відходів Споживачем відводиться спеціальний

майданчик з твердим покриттям.

Передача небезпечних відходів у складі побутових  відходів  здійснюється  Споживачами

та Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до  вимог  санітарного

законодавства  спеціалізованим  підприємствам, що  одержали  ліцензії  на  здійснення

операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

7. Завантаження відходів здійснюється:

твердих - Виконавцем, великогабаритних і ремонтних - Споживачем.

8. Виконавець за заявою споживача  та  додатком  до  цього  договору  вивозить  рідкі

відходи, але не рідше ніж один раз на шість місяців;

за  заявою  споживача  та  додатком  до  цього  договору  вивозить  великогабаритні і

ремонтні відходи.

9. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних  засобів, необхідних

для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

                                                                               Стор.1

Договір № ___ від "___"_________ 201__ року

 

_______________________________/                             /              _____________________________/В.В.Кривенчук/

                    Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

 

10. При  укладанні  договору  на  вивезення  великогабаритних  і  ремонтних  відходів

транспортом споживача, сторони керуються тарифом на  послуги  знешкодження  побутових

відходів затверджених рішенням виконкому міської ради від 10.07.2014р. №468.

11. Обсяг надання послуг розраховується  Виконавцем  на  підставі  норм, затверджених

органом місцевого самоврядування.

12. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно додатку 1 даного договору,

у відповідності до Постанови КМУ від 10 грудня 2008 р. №1070 "Про затвердження Правил

надання послуг з вивезення відходів".

                                   Оплата послуг

 

13. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

14. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг, платежі вносяться не пізніше

ніж до п'ятого числа місяця, що настає за розрахунковим. У  разі  попередньої  оплати

послуг, платежі вносяться за згодою Споживача згідно домовленості.

15. Послуги оплачуються  готівкою  або  в  безготівковій  формі.  Відповідно  до  ч.3

статті 631 Цивільного кодексу України, умови даного договору поширюються на відносини

між сторонами, щодо виконання зобов'язань по оплаті за послуги  вказані в  п.1  цього

договору, що були надані до його укладання у період з     --     р, по фактичну  дату

укладання договору.

16. Плата вноситься на розрахунковий рахунок:

26006017015494 в ПАТ "Держ. експ.-iмп. банк" м.Хмельницький, МФО 315609.

В платіжних дорученнях Споживач повинен обов'язково  вказувати  номер  договору, дату

його підписання, призначення платежу. За наявності заборгованості у Споживача за даним

договором  виконавець  зараховує  кошти,  що  надійшли  від  Споживача, як  погашення

заборгованості за послуги, надані в минулі періоди по даному договору, незалежно  від

вказаного в платіжному дорученні призначення платежу.

17. У разі потреби Виконавець здійснює в місячний строк перерахунок вартості фактично

наданих послуг та повідомляє споживачеві про його результати.

18. У разі зміни вартості послуги, її Виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів

про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обгрунтувань. У разі прийняття

органом  місцевого  самоврядування  рішення  про  зміну  вартості  послуг  (тарифів),

Виконавець повідомляє про це споживачеві через засоби масової інформації  або  шляхом

повідомлення у рахунку, виставленому для оплати. Споживач зобов'язується  здійснювати

оплату за новими тарифами з дня введення їх в дію.

 

                            Права та обов'язки споживача

 

19. Споживач має право на:

1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з  вивезення  відходів,

зокрема про  їх  вартість, загальну  суму  місячної  плати, структуру  тарифів, норми

надання послуг і графік вивезення відходів;

2) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних Виконавцем у наслідок ненадання

або надання послуг не в повному обсязі;

3) усунення Виконавцем недоліків у наданні  послуг  у  п'ятиденний  строк  з  моменту

звернення Споживача;

4) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;

5) внесення за погодженням з Виконавцем у цей договір змін, що  впливають  на  розмір

плати за послуги;

6) зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів;

7) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності (припинення чи  призупи-

нення діяльності) Споживача на підставі письмової заяви і  документа, що  підтверджує

цей факт.

20. Споживач зобов'язується:

1) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів;

2) сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

3) визначати  разом  з  виконавцем  місця  розташування   контейнерних   майданчиків,

створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

4) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх  у  належному  санітарному  стані,

забезпечувати освітлення в темний час доби;

5) забезпечити  належне  збирання  та  зберігання  відходів, установлення  необхідної

кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів

з урахуванням унеможливлення їх переповнення;  утримувати  контейнери  відповідно  до

вимог санітарних норм і правил;

6) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних  норм і  правил, не  допускати

скидання до них інших відходів;

7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів.

                                                                               Стор.2

Договір № ___ від "___"_________ 201__ року

 

_______________________________/                              /              _____________________________/В.В.Кривенчук/

                             Права та обов'язки виконавця

 

21. Виконавець має право вимагати від Споживача:

1) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-

технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків та  вигрібних ям, що перебува-

ють у власності споживача;

2) своєчасно збирати та належним чином зберігати  відходи, встановлювати  передбачену

договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.

22. Виконавець зобов'язується:

1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних  норм і

правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених  Кабінетом

Міністрів України, та цього договору;

2) погодити із Споживачем місця розташування контейнерних  майданчиків, визначати  їх

кількість, необхідну для збирання  твердих, великогабаритних  і  ремонтних  відходів,

перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;

3) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-

технічному стані контейнерів та контейнерних  майданчиків у  разі  перебування  їх  у

власності виконавця;

4) збирати і  перевозити  відходи  спеціально  обладнаними  для  цього  транспортними

засобами;

5) ліквідувати звалище твердих  відходів  у  разі  його  утворення  на  контейнерному

майданчику  через  недотримання  графіка  перевезення, проводити  прибирання  в  разі

розсипання твердих відходів під час завантаження у спеціально  обладнаний  для  цього

транспортний засіб;

6) перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти  поводження з

побутовими відходами;

7) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи  на  надання  послуг, умови

оплати, графік вивезення відходів;

8) усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості  послуг  та  вести

облік претензій, які пред'являє споживач у зв'язку з невиконанням умов цього договору;

9) прибувати протягом трьох годин на виклик  Споживача і усувати  протягом  24  годин

недоліки. У разі коли недоліки не  усунено  протягом  трьох  робочих  днів, проводити

відповідний перерахунок розміру плати;

10) відшкодувати  відповідно  до  закону  та  умов  цього  договору  збитки,  завдані

споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

11) зменшувати розмір плати  за  послуги  в  разі  тимчасової  відсутності  споживача

(припинення чи призупинення діяльності) на підставі його письмової заяви та документа,

що підтверджує його відсутність (припинення чи призупинення діяльності).

Виконавець має також інші обов'язки відповідно до закону.

 

                Відповідальність сторін за невиконання умов договору

 

23. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим договором:

1) в разі несплати або несвоєчасної оплати за отримані послуги у  строки, передбачені

даним договором, Споживач сплачує на користь Виконавця, крім  суми  заборгованості  з

урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних від простроченої

суми за весь час прострочення, пеню у розмірі одного відсотка від суми  простроченого

платежу за кожний день прострочення, але не більше ста відсотків загальної суми боргу,

згідно ЗУ № 686 - XIV від 20.05.1999р.

2) у разі наявності заборгованості за цим договором, Виконавець  має  право  вимагати

погашення заборгованості шляхом пред'явлення вимоги (претензії);

3) за невиконання інших зобов'язань, визначених цим договором і законом.

24. Виконавець несе відповідальність за:

1) ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків

майну споживача, шкоди його життю чи здоров'ю;

2) невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

 

                                 Розв'язання спорів

 

25. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів  або

у судовому порядку, за місцем знаходження Виконавця.

Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому поряд-

ку шляхом їх задоволення.

26. У разі ненадання або надання послуг  не  в  повному  обсязі, зниження їх  якості,

Споживач  викликає  представника  Виконавця  для  складання  акта-претензії, в  якому

зазначаються строки, види порушення кількісних та якісних показників, тощо.

Представник Виконавця зобов'язаний прибути на виклик протягом терміну, визначеного  у

п.22.9 цього договору.

                                                                               Стор.3

Договір № ___ від "___"_________ 201__ року

 

_______________________________/                               /              _____________________________/В.В.Кривенчук/

27. Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюються їх

підписом. У разі неприбуття представника  Виконавця  у  трьохденний  строк  або  його

відмови від підпису, акт вважається дійсним, якщо  його  підписали  не  менш  як  два

Споживачі або виборна особа вуличного, квартального чи іншого органу  самоорганізації

населення.

28. Акт-претензія подається Виконавцеві, який протягом  трьох  робочих  днів  вирішує

питання про перерахунок розміру плати або  надає  Споживачеві  обгрунтовану  письмову

відмову в задоволенні його претензії.

 

                              Форс-мажорні обставини

 

29. Сторони звільняються від  відповідальності  за  цим  договором  у  разі  настання

непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного  або  екологіч-

ного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до  умов  цього

договору.

                             Строк дії цього договору

 

30. Договір діє з ___________ р. до ___________ р. і набирає чинності з __________ р.

 

               Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

 

31. Зміна умов договору проводиться у письмовій  формі  за  взаємною  згодою  сторін.

У разі, коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується в судовому порядку.

32. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за  місяць  до  закінчення  строку

його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

33. Дія договору припиняється у разі, коли:

закінчився строк, на який його укладено;

припинено відповідний договір на надання послуг з  вивезення  побутових  відходів  на

певній території населеного пункту;

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

 

                               Прикінцеві положення

 

34. Виконавець  має  статус  платника  податку  на  прибуток  на  загальних   умовах,

передбачених Податковим кодексом України та є платником податку на додану вартість.

35. Споживач  НЕ Є  платником   податку  на  додану  вартість  та  НЕМАЄ  статус

платника податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом

України.

    У  разі  будь-яких  змін  у  статусі  платника   податків,  Сторони   зобов'язані

повідомити одна одну про такі зміни протягом 3(трьох) робочих днів з дати таких змін.

36. Усі додатки до договору є невід'ємною частиною цього договору.

37. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один  з

примірників зберігається у Споживача, другий - у Виконавця.

    З правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із  законо-

давства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відхода-

ми та утримання територій населених пунктів ознайомлений ___________ _______________.

                                                                                           (підпис споживача)

                                  Реквізити сторін

                  Споживач                               Виконавець

   _____________________________                 Хмельницьке комунальне підприємство

                                                      "Спецкомунтранс"

 

________________________________________   29008 м.Хмельницький, вул.Толстого, буд.1

________________________________________              

________________________________________   р/р 26006017015494

________________________________________   в ПАТ "Держ. експ.-iмп. банк" м.Хмельницький

________________________________________   МФО 315609

________________________________________   Код за ЄДРПОУ 03356565

ІПН №______________                        ІПН №033565622259

Св. про реєстрацію платника ПДВ __________ Св. про реєстрацію платника ПДВ 31827154

тел. ____________                          тел. 0382224148

                                   Підписи сторін

                  Споживач                               Виконавець

 

_________________________Н.П.Бондарчук       _________________________В.В.Кривенчук 

 

          м.п.                                          м.п.