www.skt.km.ua

Дізнайтесь про стан вашого рахунку.

Для того, щоб дізнатися про стан оплати за послуги надані ХКП "Спецкомунтранс", Вам необхідно у текстове поле ввести номер вашого особового рахунку.

 

 

Новини підприємства

Бланк договору для населення

2014-12-04 

                                        ДОГОВІР ____________ 

                         ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

 

          м. Хмельницький                                      "___"___________ 201__ р.

 

               Хмельницьке   комунальне   підприємство   "Спецкомунтранс",   в     особі

          директора   Кривенчука Владислава Валерiйовича     ,  що   діє   на   підставі

          Статуту        (далі-Виконавець),       з       однієї        сторони,       і

                                                                                         

                           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, що є власником (наймачем, орендарем) квартири (будинку)

          (далі-Cпоживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

 

                                         Предмет договору

 

                1. Виконавець  зобов'язується  згідно  з  графіком  надавати  послуги  з

          вивезення  побутових  відходів  у  спеціально  відведені  місця,  а   Споживач

          зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки

          і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги), на підставі  рішення

          Хмельницької міської ради № 104 від 24.02.2005р. "Про визначення Хмельницького

          комунального  підприємства  "Спецкомунтранс"  виконавцем   житлово-комунальних

          послуг з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів та виділення  із

          квартирної плати (плати за утримання житла) витрат з вивезення та знешкодження

          твердих побутових відходів" (далі - рішення №104).

 

                                          Перелік послуг

 

               2. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення  твердих, великогаба-

          ритних, ремонтних і рідких відходів.

               3. Послуги з вивезення  твердих  відходів  надаються  за     контейнерною 

          схемою.

               4. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою,використовуються

          технічно справні   -    контейнери  місткістю  0.75  куб.метрів,  що  належать

                                          (кількість)

          виконавцеві, у тому числі для роздільного збирання, зокрема,  таких  побутових

                (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

          відходів:

          полімерні відходи - _-_  контейнерів місткістю  _-_  куб.метрів,  що  належать

                                               (кількість)

          __________--____________;

                  (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

          скло - _-_ контейнерів місткістю _-_ куб.метрів, що належить ______--________;

                          (кількість)                                                                       (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

          папір - _-_ контейнерів місткістю _-_ куб.метрів, що належить _____--________;

                          (кількість)                                                                       (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

          кольорові  метали - _-_ контейнерів місткістю  _-_  куб.метрів,  що   належать

                               (кількість)

          __________--____________;

                  (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

          органічна речовина, що є у складі побутових відходів, - _-_ контейнерів  міст-

                                                                                                     (кількість)

          кістю _-_ куб.метрів, що належать___________--___________;

                                                                       (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

          вторинна сировина, що є у складі побутових відходів,-_-_ контейнерів місткістю

                                                                                                  (кількість)

          _-_ куб.метрів, що належать___________--___________;

                                                             (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

          небезпечні відходи у складі побутових відходів, -  _-_  контейнерів  місткістю

                                                                                               (кількість)

          _-_ куб.метрів, що належать

          ______________________________________---____________________________________.

                (назва та місцезнаходження підприємства, що одержало ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)

          Виконавець вивозить тверді  відходи  за  контейнерною  схемою 3 07:00 до 23:00

          години.

               5. Для вивезення твердих відходів  за  безконтейнерною  схемою,  Споживач

          зобов'язується до   -   год. виставити  у  місцях,  погоджених  з  Виконавцем,

          закриті ємкості з відходами місткістю не більш як 0.12 куб.метра.

               6. Для збору великогабаритних і ремонтних відходів, споживачем відводить-

          ся  спеціальний майданчик з твердим покриттям.

               Передача небезпечних відходів у складі  побутових  відходів  здійснюється

          Споживачами та Виконавцями послуг з вивезення побутових  відходів,  відповідно

          до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що  одержали

          ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

               7. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем.

               8. Виконавець вивозить рідкі відходи - не надається       , але не  рідше

          ніж один раз на шість місяців.

                                                                                  Стор.1

             Договір № _____________ від "___"_____________ 201__ року

 

             _______________________________/                              /       _____________________________/О.Ф.Фурман/

       9. Тип та кількість спеціальних автотранспортних засобів, необхідних  для

  перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

 

                    Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

 

       10. Обсяг надання послуг  розраховується  Виконавцем  на  підставі  норм,

  затверджених органом місцевого самоврядування.

       11. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно додатку 1.

 

                                  Оплата послуг

 

       12. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

       13. Платежі вносяться не пізніше ніж до п'ятого числа  місяця, що  настає

  за  розрахунковим. У разі попередньої  оплати  послуг,  платежі  вносяться  за

  згодою Споживача згідно домовленості. При  зміні  вартості  послуг  Виконавець

  здійснює їх перерахунок, про що повідомляє Споживача.

       14. Послуги оплачуються готівкою в касу  Виконавця  або  в  безготівковій

  формі на його банківський рахунок.

       Відповідно до ч.3 статті 631 Цивільного  кодексу  України,  умови  даного

  договору поширюються на відносини між сторонами щодо виконання зобов'язань  по

  оплаті за послуги вказані в  п.1  цього  договору,  що  були  надані  до  його

  укладання у період з "__"_________201__р. по фактичну дату укладання договору.

       15. При безготівковій  формі  оплати, плата  вноситься  на  розрахунковий

  рахунок Виконавця: 26005060101266 в ХФ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Хмельницького,

  МФО 315405.

       В повідомленні про оплату послуг Споживач вказує номер особового рахунку.

       За наявності заборгованості у Споживача  за  даним  договором, Виконавець

  зараховує кошти, що надійшли від  Споживача, як  погашення  заборгованості  за

  послуги, надані в минулі періоди по даному договору, незалежно від вказаного в

  повідомленні про оплату.

       16. У разі потреби,Виконавець на протязі місяця здійснює перерахунок вар-

  тості фактично наданих послуг та повідомляє Споживачеві про його результати.

       17. У разі зміни вартості послуги, Виконавець повідомляє не  пізніше  ніж

  за 30 днів із зазначенням причин такої зміни і відповідних обгрунтувань.

       У разі прийняття  органом  місцевого  самоврядування  рішення  про  зміну

  вартості послуг (тарифів), Виконавець  повідомляє  про  це  Споживачеві  через

  засоби масової інформації або шляхом повідомлення у рахунку, виставленому  для

  оплати. Споживач зобов'язується здійснювати оплату за новими  тарифами  з  дня

  введення їх в дію.

       18. Наявність пільг, передбачених  законодавчими  актами, підтверджується

                   персональною обліковою карткою споживача                    .

                                      (назва документа, яким підтверджується надання пільг)

 

                           Права та обов'язки споживача

 

       19. Споживач має право на:

       1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення

  відходів, зокрема про їх вартість, загальну  суму  місячної  плати,  структуру

  тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів;

       2) відшкодування  у  повному  обсязі  збитків,  заподіяних  Виконавцем  у

  наслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

       3) усунення Виконавцем недоліків у наданні послуг  у  триденний  строк  з

  моменту звернення Споживача;

       4) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;

       5) внесення за погодженням з Виконавцем у цей договір змін, що  впливають

  на розмір плати за послуги;

       6) зменшення  розміру  плати  за  послуги  в  разі  недотримання  графіка

  вивезення відходів;

       7) несплату вартості послуг за період  тимчасової  відсутності  Споживача

  на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує цей факт.

       20. Споживач зобов'язується:

       1) оплачувати в  установлений  договором  строк  надані  йому  послуги  з

  вивезення відходів;

       2) сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі  та  порядку, передбачених

  цим договором;

       3) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчи-

  ків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

 

 

                                                                          Стор.2

   Договір № _____________ від  "___"_____________ 201__ року

 

   _______________________________/                              /       _____________________________/О.Ф.Фурман/

               4) обладнати індивідуальні місця збору відходів, що належать Споживачеві,

          утримувати їх у належному санітарному  стані, при  необхідності  забезпечувати

          освітлення в темний час доби;

               5) забезпечити належне  збирання  та  зберігання  відходів,  установлення

          необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих побутових  відходів,

          утримувати контейнери та майданчики для  збору  великогабаритних  і  ремонтрих

          відходів відповідно до вимог санітарних норм і правил;

               6) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і  правил, не

          допускати скидання до них інших відходів;

               7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів.

 

                                   Права та обов'язки виконавця

 

               21. Виконавець має право вимагати від Споживача:

               1) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належно-

          му  санітарно-технічному  стані  контейнерів,  контейнерних   майданчиків   та

          вигрібних ям, що перебувають у власності Споживача;

               2) своєчасно збирати та належним чином зберігати  відходи,  встановлювати

          передбачену  договором  кількість   контейнерів   з   метою   запобігання   їх

          переповнення;

               3) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.

               22. Виконавець зобов'язується:

               1) надавати  послуги  відповідно  до  вимог  законодавства  про  відходи,

          санітарних  норм  і  правил,  Правил  надання  послуг  з  вивезення  побутових

          відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього договору;

               2) погодити із Споживачем місця розташування  контейнерів,  визначати  їх

          кількість та розташування майданчика для збору  великогабаритних  і  ремонтних

          відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;

               3) обладнати  контейнерні  майданчики  та   забезпечувати   утримання   у

          належному санітарно-технічному стані контейнерів та  контейнерних  майданчиків

          у разі перебування їх у власності Виконавця;

               4) збирати  і  перевозити  відходи  спеціально  обладнаними   для   цього

          транспортними засобами;

               5) ліквідувати  звалище  твердих  відходів  у  разі  його  утворення   на

          контейнерному майданчику через  недотримання  графіка  перевезення,  проводити

          прибирання  в  разі  розсипання  твердих  відходів  під  час  завантаження   у

          спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;

               6) перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи  на  об'єкти

          поводження з побутовими відходами;

               7) надавати своєчасну та достовірну  інформацію  про  тарифи  на  надання

          послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

               8) усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг

          та вести облік претензій, які пред'являє споживач  у  зв'язку  з  невиконанням

          умов цього договору;

               9) прибувати протягом  трьох  годин  на  телефонний  виклик  Споживача  і

          усувати недоліки протягом 24 годин. В інших випадках, прибувати  на  наступний

          робочий день після отримання письмового виклику і  усувати  недоліки  протягом

          3-х робочих днів. У разі,коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів,

          проводити відповідний перерахунок розміру плати;

               10) відшкодувати відповідно до закону  та  умов  цього  договору  збитки,

          завдані Споживачеві внаслідок  ненадання  або  надання  послуг  не  в  повному

          обсязі;

               11) зменшувати розмір плати за  послуги  в  разі  тимчасової  відсутності

          споживача та/або членів  його  сім'ї  на  підставі  його  письмової  заяви  та

          документа, що підтверджує його/їх відсутність - довідка  з  місця  тимчасового

          проживання, роботи, лікування,  навчання,  проходження  військової  служби  чи

          відбування покарання.

               Виконавець має також інші обов'язки відповідно до закону.

 

                       Відповідальність сторін за невиконання умов договору

 

               23. У разі несплати або несвоєчасної оплати за отримані послуги у строки,

          передбачені даним договором, Споживач несе відповідальність згідно  із  ст.625

          Цивільного Кодексу України.

               Споживач несе відповідальність за невиконання зобов'язань, визначених цим

          договором і законом.

               24. Виконавець несе відповідальність за:

               1) ненадання або надання не в  повному  обсязі  послуг,  що  призвело  до

          заподіяння збитків майну споживача, шкоди його життю чи здоров'ю;

               2) невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

                                                                                  Стор.3

             Договір № _____________ від "___"_____________ 201__ року

 

             _______________________________/                              /       _____________________________/О.Ф.Фурман/

                                Розв'язання спорів

 

       25. Спори за договором  між  сторонами  розв'язуються  шляхом  проведення

  переговорів або у судовому порядку, за місцем знаходження Виконавця.

       Спори, пов'язані  з  пред'явленням  претензій,  можуть  розв'язуватися  в

  досудовому порядку шляхом їх задоволення.

       26. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження  їх

  якості, Споживач викликає представника Виконавця для складання акта-претензії,

  в якому зазначаються строки, види порушення кількісних та якісних  показників,

  тощо. Представник Виконавця зобов'язаний прибути протягом терміну, визначеного

  у п.21.9 цього договору.

       27. Акт-претензія складається Споживачем  та  представником  Виконавця  і

  скріплюються  їх  підписом.  У  разі  неприбуття  представника   Виконавця   у

  трьохденний строк або його відмови від підпису, акт  вважається  дійсним, якщо

  його  підписали  не  менш  як  два  Споживачі  або  виборна  особа   вуличного,

  квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

       28. Акт-претензія надається Виконавцеві, який протягом трьох робочих днів

  вирішує  питання  про  перерахунок  розміру  плати   або   надає   Споживачеві

  обгрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

 

                              Форс-мажорні обставини

 

       29. Сторони звільнюються від відповідальності за  цим  договором  у  разі

  настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного

  або  екологічного  характеру),  що  унеможливлює  надання  та  оплату  послуги

  відповідно до умов цього договору.

 

                             Строк дії цього договору

 

       30. Договір діє з "___"_________ 201__ року  до "___"_________ 201__ року

  і набирає чинності з "___"_________ 201__ року.

               Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

 

       31. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною  згодою

  сторін. У разі, коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується  в  судовому

  порядку.

       32. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчен-

  ня строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору  або про

  його перегляд.

       33. Дія договору припиняється у разі, коли припинено відповідний  договір

  на  надання  послуг  з  вивезення  побутових  відходів  на  певній   території

  населеного пункту.

       Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

 

                               Прикінцеві положення

 

       34. Додатки до договору є невід'ємною частиною цього договору:

       - Розрахунок обсягу і вартості  послуг  з  вивезення  побутових  відходів

  (додаток №1).

       - Графік вивезення відходів та місце розташування контейнерного майданчи-

  ка (або місця збирання відходів) (додаток №2).

       35. Цей договір складено у двох примірниках, що мають  однакову  юридичну

  силу. Один з примірників зберігається у Споживача, другий - у Виконавця.

       З Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами  із

  законодавства про  відходи,  санітарними  нормами  і  правилами  поводження  з

  побутовими відходами та утримання  територій  населених  пунктів  ознайомлений

  ________________________.

             (підпис споживача)

                                Реквізити сторін

                 Споживач                              Виконавець

                                           Хмельницьке комунальне підприємство

                                                    "Спецкомунтранс"

                                         29008, м.Хмельницький, вул. Толстого, 1

  Виданий                               

                                         р/р 26005060101266

  Народився:                             в ХФ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Хмельницького

              , м. Хмельницький          МФО 315405

                                         Код за ЄДРПОУ 03356565

                                         ІПН №033565622259

  Ідентифікаційний код                   Св. про реєстрацію платника ПДВ 1827154

  тел.                                   тел. 65-70-05

 

                                   Підписи сторін

                  Споживач                             Виконавець

                                              начальник відділу збуту послуг   

 

  ____________________/                    / ___________________/О.Ф.Фурман     /

                                                                          Стор.4